AB Medical Poliklinika

Dr Šućro Madžgalj

Doktor medicine

OBRAZOVANJE

Doktor medicine, smera Integrisane akademske studije
Student II godine doktorskih studija na predmetu Medicinska farmakologija, modul Anestezija i analgezija
Aktivan učesnik MIMS- Montenegreen International Medical Summit kao mentor na radu, oktobar 2021 godine, Podgorica.
Aktivan učesnik STES-a, autorski rad, Banja Luka, novembar 2021. godine.
Aktivan učesnik Yes Meeting konferencije, sa priloženim autorskim radom, Porto, Portugal, septembar, 2019.
Dobitnik IFMSA CHINA stipendije za jednomjesečno usavršavanje na polju radiologije, multicentrični istraživački projekat, “Interventional targeted treatment of liver cancer and multimodal imaging monitor of tumor response based on zirconium dioxide nanoparticles“, Shenyang, Kina, 2019. godine.
Dobitnik stipendije ESMO- EMO za usavršavanje na polju anti-tumorskih potencijala farmakoterapije i hirurškog tretmana, Valensija
Dobitnik CEEPUS stipendije za jednomesečno usavršavanje na odeljenju za toksikologiju, Klinički centar Ljubljana, Slovenija.
Aktivan učesnik kongresa sa internacionalnim učešćem CROSS – Croatian Student Summit, Zagreb.
Pasivan učesnik (sa priloženim autorskim radom) kongresa CINC.
Mastriht, Holandija, na temu: “ Computing in Cardiology
Aktivan učesnik (sa priloženim autorskim radom) Kongresa biomedicinskih nauka sa Nacionalnim učešćem, Kopaonik.

RADNO ISKUSTVO

Klinika za psihijatrijske bolesti dr “Laza Lazarević”.
Hoffman la ROCHE na poziciji Medical Enabler od 2020. godine.
NOVO NORDISK¬, korekcije terapijskih režima kod pacijenata sa diabetes mellitus II. Pozicija Monitor- CRA.
Kliniika za Neurologiju, Klinički centrar Srbije, odeljenje za epilepsije,
PRONA- Fondacija za promovisanje nauke, Crna Gora, u svojstvu Medicina
Laboratoriji za Biosignale, Instituta za biofiziku, Medicinskog fakulteta,
Laboratoriji za neurobihejvioralnu fiziologiju,

REFERENCE / STRUČNI RADOVI / ČLANSTVA

Znanje, stavovi i praksa o depresivnoj fenomenologiji kod učenika četvrtog razreda srednjih škola na sjeveru i jugu Crne Gore, mentorski rad. MIMS, , Institucija: PRONA.
Terapijski modaliteti i tok bolesti kod pacijenata sa autoimunskim pemfigusom lečenih na Klinici za dermatovenerologiju
Klinika za dermatovenerologiju.
Primena muzike u lečenju starijih pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, Urgentni centar KCS-a, Klinika za kardiologiju, KCS,
Procena efikasnosti LDL afereze u tretmanu familijarne hiperholesterolemije, koautorski rad, KCS, Klinika za Endokrinologiju,
Analiza potrošnje i mere za racionalizaciju potrošnje rezervnih antibiotika u bolnici tercijernog nivoa, koautorski rad, KBC „Bežanijska kosa“, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, 2019. godine.
Disocijacija uređenosti srčanog i resiratornog ritma kod ljudi sa atrijalnom fibrilacijom, mentorski rad, PRONA.
Multiskalirajuća entorpija u analizi srčanog i respiratornog ritma kod ljudi sa atrijalnom fibrilacijom, autorski rad, laboratorija za biosignale, Institut za biofiziku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018.godine
Kratkodometne i dugodometne korelacije u analizi srčanog i respiratornog ritma kod ljudi sa atrijalnom fibrilacijom, koautorski rad, laboratorija za biosignale, Institut za biofiziku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine
Uticaj prenatalne androgenizacije na ponašanje i ekspresiju neuropeptida Y u hipokampusu, laboratorija za bihejvioralnu neurofiziologiju,koautorski rad, Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine.
Vaskularizacija gangliona geniculi, autorski rad, Institut za histologiju, Medicinski fakultet.
olontiranje u Centru za djecu i omladinu ometenu u razvoju, NVO
udruženje roditelja OAZA, u organizaciji UNICEF-a.